اخبار

مهاجرت مردم به سوی شهرها رو به افزایش است. بنابراین، برای بسیاری از افراد با سابقه مهاجرت و پناهندگی، شهرها نه تنها مکان ورود، بلکه مکان ادغام و...

بیشتر

در حال حاضر پناهجویان به طور فزاینده ای از اتریش به افغانستان اخراج میشوند. در حالی که کارل ماریینگر، کارشناس دادگاه اتریش، به این نتیجه رسید که وضعیت...

بیشتر

اتحادیه  PlayTogetherNow درجهت ایجاد یک تیم فوتبال زنان است و برای تکمیل کردن تیم خود در جستجوی بازیکنان ( از سن 16 سال و به بالا) میباشد. پیش نیاز...

بیشتر

به تاریخ 14 ماه نوامبر سال 2018 در قالب پروژه CORE و تحت عنوان " ادغام موفقیت آمیز- سیاست ادغام وین در مقایسه بین المللی"  متخصصان ملی و بین المللی...

بیشتر

لطیفه نبی زاده که در سال 1970 در کابل به دنیا آمده است، با وجود شرایط دشوار در افغانستان آرزوی خود را تحقق بخشید: در سن 17 سالگی او به همراه خواهرش...

بیشتر
[Translate to Farsi:] Joel Hellstrand beim CORE Future Talk

در قالب پروژه CORE به تاریخ 8 ماه اکتبر سال 2018  در برنامه ای تحت عنوان گفتگوی آینده، مدل ادغام بازار کار سوئد برای مهاجرین و پناهندگان ارائه شد....

بیشتر