اخبار

Mitte Mai fand im Rahmen des Projekts CORE ein Themenabend unter dem Titel „Herausforderungen & Chancen im europäischen Asylwesen“ statt. Im Zuge der...

بیشتر
[Translate to Farsi:]

 در حال حاضر گفتگو در رسانه های جمعی در مورد موضوع پناهندگان موضوعی داغ و جنجالی است. این موضوع در میان پناهندگان ، داوطلبان ، افراد شاغل به کار در...

بیشتر

در جریان یک مصاحبه مطبوعاتی Jürgen Czernohorszky رئیس شورای ادغام شهر و Peter Hacker رئیس شورای اجتماعی شهر ، به بیان اقداماتی که پناهندگان را در...

بیشتر

اداره شهرداری 17 وین (MA 17- بخش ادغام و تنوع) در قالب پروژه CORE بازدید رایگان از محل سوخت زباله در Spittelau را ارائه میکند. علاقه مندان با تجربه...

بیشتر

در قالب جلسه آموزشی "خانه در جهان" که توسط نوجوانان پناهنده و یک کارمند بخش 17 شهر وین ( MA 17- تطابق و تنوع) ارائه میشود ، دانش آموزان برای آشنایی با...

بیشتر

در رسانه ها چه تصویری از پناهندگان ارائه میشود؟ کدام موضوعات و مفاهیم مورد توجه قرار میگیرند؟ آیا رسانه ها میتوانند واقعیات را بیان کنند یا باعث ایجاد...

بیشتر