اخبار

Migration, Integration und Flucht werden in der öffentlichen Debatte emotionalisiert. Unterschiede werden betont und ein Denken in starren „Wir“ und...

بیشتر

پروژه CORE با وبسایت www.refugees.wien در جشنواره جایزه CLARINET شرکت میکند. برای اینکه این پروژه در لیست انتخاب شدگان قرار گیرد، به رای هر چه بیشتر...

بیشتر

تعطیلات تابستان فرصتی عالی برای آمادگی امتحانات است. به این دلیل در حال حاضر در مرکز CORE  یک گروه کمک درسی ریاضی برای دختران فارسی و دری زبان تا...

بیشتر
[Translate to Farsi:] Symbol für Forschen und Experimentieren

آزمایش، تحقیق، بحث و تفریح: Wissens°raum  به تاریخ 09 ماه آگوست سال 2019 در Wien-Margareten به مدت یک روز تعطیلات تابستانی خود را به پناهندگانی که...

بیشتر
[Translate to Farsi:] Theaterszene

امسال همراه با روز جهانی مهاجرت، در قالب پروژه CORE در OFF THEATER وین ،تئاتری تحت عنوان "زن بودن، آزاد بودن؟!" که قطعه نمایشی از طرف زنان و برای زنان...

بیشتر

به تاریخ 25. ماه جون سال 2019 در قالب پروژه CORE در OFF THEATER یک نمایش تئاتر از طرف موسسه  „Theater der Unterdrückten“  برگزار میشود.  این قطعه...

بیشتر