اخبار

Die Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien bietet seit Montag, 30. März 2020, einen mehrsprachigen Info-Service an.

Interessierte können...

بیشتر

Am 6. März 2020 fand im CORE Zentrum rund um den Internationalen Frauentag eine Veranstaltung statt, bei der einen ganzen Tag lang ein...

بیشتر

در حال حاضر  پیشنهادات مختلف  در CORE Zentrum یا مرکز کور  در Pfeiffergasse 4 برای علاقه مندان وجود دارد که مایل به خیاطی یا مایل به یادگیری آن هستند....

بیشتر

بعد از به اتمام رسیدن پروژه CORE مرکز CORE مفتخر است یک سال دیگر درpffeifergasee 4 منطقه 15 در خدمت شما باشد. در حال حاظر میتوان از روز دوشنبه تا جمعه...

بیشتر

Die Bildungsdirektion Wien/Europa Büro sucht im Rahmen einer "Parent to Parent"-Eltern-Peer-Beratung Menschen mit eigener Erfahrung als Elternteil,...

بیشتر

Peers, die im Rahmen des Projekts CORE bei der Stadt Wien – Integration und Diversität ein Peer-Training absolviert haben, stehen auch nach Ende des...

بیشتر

معلومات برای پناهنده گان