زبان

شما از گزینه تحصیل و دوره آموزش عملی در طی روال پناهجویی برخوردار هستید. زبان یکی از ارکان اصلی جهت ورود به جامعه و بازار کار است. (شهر وین) به شما کمک می‏کند زبان آلمانی را یاد بگیرید. از سال 2017، بیش از 10,000 مرکز یادگیری زبان آلمانی و دوره‏های زبان آلمانی مختلفی برای پناهجویان در وین وجود دارد.

 

من یک پناهجو(Asylwerber) هستم، برای گذراندن دوره زبان آلمانی به کجا باید مراجعه کنم؟

پناهجویان باید برای گذراندن دوره زبان آلمانی مناسب خود با Wiener Bildungsdrehscheibe]کانون آموزش و تحصیلات وین[تماس بگیرند. دو گزینه وجود دارد: اگر در اقامتگاه تحت حمایت زندگی می‏کنید، سرپرست اقامتگاه شما را به Wiener Bildungsdrehscheibe]کانون آموزش و تحصیلات وین[ معرفی می‏کند. اگر در مسکن شخصی زندگی می‏کنید، لطفاً با مرکز سرویس خدمات ضروری وین(Servicestelle der Grundversorgung) تماس بگیرید. مرکز سرویس شما را به Wiener Bildungsdrehscheibe]کانون تحصیل و آموزش وین[ معرفی می‏کند.

اگر به شما حمایت پناهندگی اعطاء شده است(Asylberechtigter)، لطفاً با Arbeitsmarktservice] مرکز دولتی کاریابی اتریش[یاÖsterreichischen Integrationsfonds] صندوق مالی هم آمیزی و مهاجرت اتریش[ تماس بگیرید.

در زمان مصاحبه با Wiener Bildungsdrehscheibe]کانون تحصیل و آموزش وین[ چه اتفاقی می‏افتد؟

کارمندان Wiener Bildungsdrehscheibe]کانون تحصیل و آموزش وین[ دوره زبان آلمانی مناسبی را به شما معرفی می‏کنند. برای این منظور نقاط قوت، توانایی‏ها، و اهداف شخصی شما مد نظر قرار خواهند گرفت. راهنمایی به صورت انفرادی است و به چندین زبان‏ ارائه می‏شود.

آیا می‏توانم برای خدمات آموزشی دیگر نیز راهنمایی و کمک دریافت کنم؟

خدماتWiener Bildungsdrehscheibe]کانون تحصیل و آموزش وین[ شامل آموزش سوادآموزی، آموزش ابتدایی، و دوره‏های زبان آلمانی در سطوح A1، A2، و B1 است. Wiener Bildungsdrehscheibe]کانون تحصیل و آموزش وین[ نه تنها دوره‏های سوادآموزی و زبان آلمانی را به شما معرفی می‏کند بلکه برنامه‏های تحصیل و آموزش پایه در کالج‏های جوانانStartWien – Jugendcollege یا فرصت‏های تحصیلی دیگر – از قبیل تکمیل گواهی مدرک مدرسه متوسطه عمومی اجباری (دبیرستان) یا حضور در مدرسه متوسطه یا دانشگاه را نیز به شما معرفی می‏کند.

اطلاعات بیشتر درباره "تحصیلات" را می‏توانید از اینجا دریافت کنید.

   

چگونه به Wiener Bildungsdrehscheibe[کانون تحصیل و آموزش وین] بروم؟

Wiener Bildungsdrehscheibe [کانون تحصیل و آموزش وین]
Graumanngasse 7, Stiege B, 5. Stock, 1150 Wien
تلفن: 018913460382
ایمیل: bildungsdrehscheibe@awz-wien.at

تماس تلفنی:
دوشنبه الی جمعه از ساعت 8:30 صبح الی 4:00 بعدازظهر