Skip navigation

اطلاعاتی برای داوطلبان

آیا به طور فعال و داوطلبانه در زمینه خدمات پناهندگی کار می‏کنید و دنبال خدماتی به شکل اطلاعات خاص و تبادل فرصت‏های موجود با سایر افرادی که در این زمینه فعال هستند می‏باشید؟ آیا ایده مشخصی برای انجام کار داوطلبانه برای پناهندگان دارید – اما به فضای کاری نیاز دارید؟ در اینجا درباره سری رویدادهای (طرح ‏های آموزشی)freiwillig:info der Integration und Diversität ]اداره هم آمیزی و تنوع نژادی [(MA 17)شهر وین وهمینطور درباره فرصت‏هایی که برای داوطلبان به عنوان بخشی از مرکز CORE - Integration im Zentrumموجود است اطلاعاتی ارائه شده است.