Skip navigation
 

اطلاعاتی برای داوطلبان

Abteilung Integration und Diversität] اداره ادغام و تنوع  [(MA 17) شهر وین با ارائه یک سری اطلاعات و رویدادهای از طریق freiwillig:info  ، همچنان فراهم آوری زمینه تبادله اطلاعات در مورد کمک به پناهندگان و ادغام در جامعه، به داوطلبان کمک میکند. 

رویدادهای آموزشی رایگان اطلاعات پایه درباره دنیای پناهندگی و نیز زندگی پناهندگان در وین را به مخاطبان داوطلب ارائه می‏کند. به علاوه، مهارت‏های داوطلبان در مدیریت ضربه های روحی و جسمی، مهارت‏های چندزبانی، و مسائل دیگر نیز تقویت خواهد شد. این برنامه‏ ها مختص افرادی است که بنا بر تصمیم ارادی خود در خدمات کمک‏ رسانی به پناهندگان یا در یک سازمان پناهندگی فعالیت می‏کنند.

رویداد گفتگو : freiwillig:dialogبه شرکت‏ کنندگان اجازه می‏دهد تجارب شخصی خود در زمینه کار داوطلبانه و برقراری تماس و آشنایی با دیگران را به اشتراک بگذارند.

ترمین های فعلی رویدادها را میتوانیداینجا پیدا کنید.