Skip navigation

CORE - Integration im Zentrum

وین همیشه یک محل ملاقات و محلی با تنوع نژادی به حساب آمده است. وین توسط فرهنگ‏های مختلف شکل گرفته است و هنوز نیز شهر و ساکنان آن در حال شکل گیری هستند. تنوع نژادی می‏تواند کمک مثبتی در همزیستی مسالمت‏ آمیز در شهر بنماید. انسجام ویکی شدن اجتماعی نه تنها یک چالش برای جامعه است بلکه یک فرصت نیز به حساب می‏آید. CORE، یک پروژه مشترک تاسیس شده توسط اتحادیه اروپا از Stadt Wien – Integration und Diversität [اداره شهرداری – 17 امور ادظام کامعه و تنوع نژادی]، اداره خدمات اجتماعی وین Fonds Soziales Wien، مرکز مشاره اشتغال waff، Wirtschaftsagentur Wien]موسسه کسب و کار افراد مقیم وین[ ، و Bildungsdirektion / Wien/ Europa Büro ]آموزش و پرورش/ وین /دفتر اروپا [، موتور محرک شهر برای استمرار توسعه در زمینه ادغام اجتماعی است و از این طریق به تضمین موفقیت‏ آمیز بودن تنوع نژادی در وین کمک می‏کند.

 

تقویت نقاط قوت

این پروژه اقدامات متعددی برای آماده کردن هر چه سریعتر پناهندگان در اولین مراحل پناهندگی برای جذب در بازار کار  اتریش ارائه می‏کند: برای این منظور، یک پایگاه داده برای ارزیابی مهارت‏ها در جهت مستندسازی و استفاده از نقاط قوت و استعدادها از ابتدای شروع این اقدامات ایجاد خواهد شد. به علاوه، کمک‏های مورد نیاز برای برنامه‏ ریزی و آماده‏ سازی پناهجویان برای امتحانات حرفه‏ های انتخاب شده ارائه خواهد شد. تمرکز این برنامه بر روی معلمان پناهنده است که برنامه‏ های آموزش عملی و حمایتی برای آنها ارائه می‏شود. برای افرادی که می‏خواهند کسب و کار خودشان را شروع کنند، جلسات آموزنده ایی برای روشن کردن ظرفیت ها و شرایط ارائه می‏شود. به علاوه، خدمات حمایتی برای داوطلبان به سمت توسعه کار با پناهندگان و برنامه اجرا شده اولویت مسکن (Housing First program) سوق پیدا خواهد کرد. چالش‏های ملی و بین ‏المللی در زمینه ادغام اجتماعی پناهندگان و رویکردهای آماده مخصوص آینده برای ارائه راه حل‏ ها توسط کارشناسان مربوطه نیز مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

فضایی برای ادغام

با مکان‏هایی در ناحیه 15. وین، پروژه COREنه تنها فضای مورد نیاز بلکه زیربنای سازمانی را نیز ارائه می‏کند تا سازمان‏ها، انجمن‏ها، طرح‏های جامعه مدنی، و به خصوص خود پناهندگان بتوانند اقدامات ادغام وانسجام جامعه را پیاده‏سازی کنند. به عنوان بخشی از پروژه CORE، طرحهای آموزشی خاصی جهت تسهیل امور در وین ایجاد می‏شوند. در اینجا پناهندگان به عنوان متخصصان خودساخته ظاهر می‏شوند: اشخاص انتخاب شده به عنوان مشاور راهنما تعلیم داده می‏شوند تا پناهندگان دیگر را کمک کنند و اقامت آنها را در شهر سامان دهند. در زمینه ارتقاء سلامت، تمرکز CORE بر روی پناهندگان به عنوان متخصص است. رویکرد CORE بر مبنای مشارکت افراد تضمین کننده ان است  که پناهندگان اقدامات ادغام وانسجام جامعه را ایجاد می‏کنند و می‏توانند به طور فعال در این پروژه شرکت کنند.

رویکردهای نوآورانه

به این ترتیب CORE اقدامات جدیدی برای ادغام و انسجام  جامعه ایجاد می‏کند، و به ادغام اجتماعی پناهندگان از ابتدای ورود به وین کمک می‏کند، و کل فرآیند ادغام را سرعت می‏بخشد. پروژه CORE ارتباط نزدیکی با پیاده‏سازی ایده انسجام اجتماع را از روز اول در شهر وین دارد، که از آن طریق تحت برنامه خدمات ضروری به پناهندگان دیدگاه‏هایی در مورد ادغام را از روز اول ورود به وین منتقل می‏شود. به عنوان بخشی از پروژه CORE، فعالیت‏ها و برنامه‏های موجود ادغام برای تامین نیازهای افرادی که تازه به وین مهاجرت کرده‏اند بهینه و در جهت‏ مطلوب سوق یافته و توسط رویکردهای نوآورانه ارتقاء داده می‏شوند. بنابراین در فرآیند این انسجام شکاف‏ها بسته می‏شوند و شهر توسط مسیرهای جدید برای چالش‏های آینده آماده می‏شود.

پروژه CORE یک طرح ایجاد شده مشترک توسط صندوق توسعه منطقه ای اروپا به عنوان بخشی از طرح اقدامات نوآورانه شهری (Urban Innovative Actions) است. بودجه کل بالغ بر 6 میلیون یورو است، که 80 درصد آن توسط صندوق توسعه منطقه ای اروپا و 20 درصد دیگر توسط شرکای پروژه تامین شده است. پروژه CORE در پاییز 2016 از بین 378 پیشنهاد ارانه شده به عنوان یکی از 18 پروژه برگزیده انتخاب شد. پروژه CORE تا اکتبر 2019 اجرا خواهد شد.

Magistratsabteilung für Integration und Diversität [اداره ادغام و تنوع نژادی]
Friedrich-Schmidt-Platz 3  3. Stock
1080 Wien
ایمیل: post@ma17.wien.gv.at
تلفن: +43 (0)1-4000-81510
www.wien.gv.at/menschen/integration/

مرکز خدمات اجتماعی رفاهی وین(FSW)
پروژه CORE
Pfeiffergasse 4 | Stiege D | 2. Stock
1150 Wien
ایمیل: projekt-core@fsw.at
تلفن:  20150- 505379 43+
www.fsw.at

Bildungsdirektion für Wien | Europa Büro [آموزش و پرورش وین / دفتر اروپا]
Auerspergstraße 15/42
1080 Wien
ایمیل: europa@ssr-wien.gv.at
تلفن: +43 (0)1-52525-77088
www.stadtschulrat.at/
www.eb.ssr-wien.at

صندوق تأمین بودجه کارمندان وین- waff
Nordbahnstraße 36
1020 Wien
ایمیل: waff@waff.at 
Wiener Infotelefon für Beruf und Weiterbildung [خط اطلاعاتی وین برای مشاوره حرفه‏ها و تعلیمات عملی]: 0800 86 86 86             
www.waff.at

Wirtschaftsagentur Wien [موسسه کسب و کار وین]. صندوق حمایت مالی شهر وین.
خدمات مشاوره برای فعایت‏های تازه تاسیس
Mariahilfer Straße 20
1070 Wien
ایمیل: migrant.enterprises@wirtschaftsagentur.at
تلفن: +43 1 4000 86174
www.wirtschaftsagentur.at