Skip navigation

طرح‏‏های جدید ادغام وانسجام اجتماعی

در وین، گروه های اجتماعی متعددی به صورت داوطلبانه به پناهندگان مقیم شهر وین کمک می کنند. فعالیت‏های آنها متفاوت است، از پروژه ‏های خیاطی و دوره‏ های مکالمه زبان آلمانی گرفته تا رویداد‏های آشپزی،فعالیت‏های ورزشی، و بسیاری برنامه‏ های دیگر. از طریق این پروژه‏ و فعالیت‏ ها، مشارکت مدنی در وین نمایان می‏شود.

این سایت بطور مداوم در حال گسترش است وبا ابتکارات جدید روز به روز کاملتر میشود. اگر می‏خواهید طرح خود را در www.refugees.wienارائه کنید،لطفاً با ما در ارتباط باشید core@awz-wien.at .