کورس 1: الفبا به فارسی/ عربی

خواندن و نوشتن را به زبان مادری یاد بگیرید.

شرکت کننده گان کورس باید خواندن و نوشتن را به زبان مادری ( فارسی، دری، عربی) یاد بگیرند. با تعریف و توضیح دستور زبان فارسی یا عربی (فعل، ضمایر، صفت و غیره) ، مبنایی برای یادگیری زبان آلمانی ایجاد میشود. 

در کنار تمرین حروف الفبای فارسی و یا عربی بصورت نوشتاری، از تیلفون همراه ( هوشمند) نیز به عنوان رسانه جدید جهت برقراری ارتباط استفاده میشود ، که بوسیله آن شرکت کننده گان با کاربردهای تازه آن و خواندن و نوشتن ایمیل یا پیام آشنا میشوند. 

کورس به روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت 8:30 تا 12:00 (12 واحد درسی هر هفته)

ثبت نام کورس از طریق office@bpi.ac.at  و یا از طریق شماره تیلفون 523 36 885/ 0664

زبان
فارسی/دری, عربی

برگزارکننده

مکان زمان
18.06.2019 08:30 - 12:00 ساعت
CORE Zentrum
Pfeiffergasse 4, Stiege D, 2. Stock
1150 Wien